МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.08
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Төрийн үйлчилгээг хувийн хэвшил, цахим технологийн оролцоотой хөгжүүлнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ