2021.08.09

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хуультай болсноор эдийн засгийн тэлэлт бий болно

Монгол Улсын төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг нарийвчилсан эрх зүйн зохицуулалтгүй байна.