МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.26
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Хэвлэл мэдээлэл, суурь боловсролын үндэсний оролцогч талуудын дөрөвдүгээр форум боллоо

ШИНЭ МЭДЭЭ