МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.09
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

"Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль"-ийн хэрэгжилт хангалтгүй байна

ШИНЭ МЭДЭЭ