Нийгмийн даатгалын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Орон сууцны санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бий болгох )
Өргөн барьсан: 2015-06-10
8 хувийн зээлд хамрагдахад байрны талбайн хэмжээнд босго тавихгүй гэв